فلومتر کوریولیس

دبی سنج کوریولیس

فلومتر جرمی

دبی سنج کوریولیس دبی سنج کوریولیس جز دسته دبی سنج های جرمی دسته بندی می شود.دبی سنج های نوع جرمی با دقت بیشتری و به طور مستقیم مقدار دبی را محاسبه می کنند  وبرخلاف نوع حجمی از چگالی، فشار و دما تاثیر نمی پذیرند. اساس دبی سنج کوریولیس قانون دوم …

Read More »

فلومتر کوریولیس

فلومتر جرمی

فلومتر کوریولیس در دهه های اخیر گرایش های زیادی به فلومترهای جرمی کوریولیس وجود داشته است. بازار این فلومترها در اواخر دهه1980و1990 به شدت رشد کرد. امروزه فلومترهای جرمی کوریولیس به طور گسترده ای در بسیاری از صنایع مورد قبول واقع شده اند و عملکرد انها به طور پیوسته  بهبود …

Read More »

فلومتر جرمی

فلومتر جرمی فلومتر جرمی براساس یک پدیده فیزیکی به نام اثر کورلیس عمل میکنند. نیروی کرولیس و شتاب حاصل از ان را شتاب کرولیس میناند و از رابطه زیر قابل محاسبه است: Acoriolis=2Ω*V          Fcoriolis=M*A در فلومتر جرمی سیال از داخل یک لوله الاستیک U شکل عبور میکند که این لوله …

Read More »

هر سوالی دارید در واتساپ پاسخگو هستیم!